Partridge & Yellow

              Jedna z najprostszych mokrych muszek bezskrzydłych, prosta w wykonaniu, a zarazem niezwykle skuteczna. Bo – jak to bywa z tego typu prostymi konstrukcjami – imituje wszystko i nic. Zależnie od warunków, pory roku i dnia, sposobu prezentacji można ją zastosować do imitowania różnych owadów, w różnych stadiach ich przeobrażania. P&Y w rozmiarze #14-12 najczęściej używam w przypadku wylotu niewielkiej, żółtej widelnicy( Yellow Sally). Przez całą wiosnę sprawdza się jako imitacja różnych jasnych jętek, aż do pojawienia się wielkich majówek, kiedy to imitacja na haczyku #6 bywa niezwykle skuteczna, prowadzona tuż pod powierzchnią.
      Jeżeli mamy w pudełku zestaw P&Y w rozmiarach #14 – 6, uzupełniony o kilka mniej popularnych, ale również bardzo skutecznych odmian – P&Orange, P&Green – to nie zaskoczy nas żadna sytuacja na łowisku.
      (One of the simplest wet wingless flies, simple to tie, yet extremely effective. Because – as is the case with this type of simple structures – imitates everything and nothing. Depending on conditions, time of year and day, the mode of presentation may be used to imitate a variety of insects in various stages of transmutation. I often use P & Y in size # 14-12 for a small yellow needle fly (Yellow Sally). Throughout the spring works as an imitation of various bright mayflies, until a time of large yellow Ephemera danica and E. vulgata, when imitation on a hook # 6 can be extremely effective, carried out just below the surface.
If you have in your box set of P & Y in sizes # 14 – 6, supplemented by a few less popular, but also very effective varieties – P & Orange, P & Green – it does not surprise you with any situation on the fishery.)

Tekst ukazał się w Wiadomościach Wędkarskich III.2015.